Regulamin Klubu

 

 

 

 

Regulamin Wędkarskiego Klubu Sportowego PZW

„PKD Zegrze Południowe”

 

I. Postanowienia ogólne

1. Wędkarski Klub Sportowy PZW „PKD Zegrze Południowe” zwany dalej klubem tworzony jest na podstawie §45 p.9 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, skupia członków PZW pragnących dobrowolnie uprawiać wędkarski sport wyczynowy.

2. Klub zarejestrowano uchwałą nr 90/Z.O./2011 Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW z dnia 04.04.2011r. i wpisano do Rejestru wędkarskich klubów sportowych PZW prowadzonego przez Główny Kapitanat Sportowy.

3. Siedzibą klubu jest lokal przy ul. płk. Kazimierza Drewnowskiego 2/40 w Zegrzu.

4. Terenem działania klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Klub może tworzyć sekcje w poszczególnych dyscyplinach wędkarskich.

6. Nazwa klubu wywodzi się od pierwszych liter imion pierwszego zarządu klubu, a jednocześnie stanowi akronim sentencji „Pogromcy Każdego Drapieżnika”.

II. Cele i środki działania klubu

1. Celem klubu jest organizowanie i przeprowadzanie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach wędkarskich, według wzorców stosowanych w polskich związkach sportowych.

2. Klub realizuje swoje cele poprzez:

1) doskonalenie umiejętności zawodników w zakresie wędkarstwa sportowego;

2) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi klubami i jednostkami organizacyjnymi PZW;

3) czynny udział zawodników klubu w zawodach na terenie kraju i za granicą;

4) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i wiedzy wędkarskiej, rozwijanie koleżeństwa i podnoszenie etyki wędkarskiej;

5) pozyskiwanie sponsorów;

6) inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska wodnego.

III. Członkowie klubu

1. Członkiem klubu może być każdy członek PZW oraz członek uczestnik zainteresowany udziałem w sportowym współzawodnictwie wędkarskim lub będący sympatykiem tego współzawodnictwa.

2. Członkiem wspierającym klubu może być osoba fizyczna lub osoba prawna, deklarująca poparcie materialne w zakresie rozwoju sportu wędkarskiego, przez zawarcie umowy sponsoringu.

3. Przyjęcie do klubu następuje w drodze złożenia do zarządu klubu pisemnej deklaracji członkowskiej i decyzji zarządu klubu potwierdzającej przyjęcie w poczet członków.

4. Członek klubu może w danej dyscyplinie wędkarskiej należeć wyłącznie do jednego klubu.

5. Członek klubu ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz klubu;

2) uczestniczyć w pracach klubu;

3) reprezentować barwy klubu w zawodach i innych imprezach w okręgu, w kraju i za granicą;

4) korzystać z urządzeń i sprzętu klubu na zasadach określonych przez zarząd klubu;

5) poddawać ocenie działalność klubu, zgłaszać wnioski i postulaty do zarządu klubu;

6) nosić odznakę klubu;

7) być wyróżnianym za szczególne i wybitne osiągnięcia sportowe.

6. Członek klubu ma obowiązek :

1) brać czynny udział w realizacji celów i zadań klubu oraz w walnych zebraniach klubu;

2) przestrzegać regulaminu klubu i uchwał władz klubu;

3) dbać o należyty stan sprzętu i innych składników majątkowych, stanowiących wyposażenie klubu oraz chronić własność klubu;

4) kierować się zawsze zasadą koleżeństwa, godnie reprezentować barwy klubu oraz strzec etycznych zachowań;

5) opłacać w terminie składkę członkowską klubu.

7. Członkostwo klubu ustaje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji członka klubu;

2) uchwały zarządu klubu o skreśleniu lub wykluczeniu w przypadku: nieprzestrzegania regulaminu i uchwał władz klubu, nieuczestniczenia w pracach klubu, działania na szkodę klubu lub działań które godzą w dobre imię klubu bądź naruszają zasady koleżeństwa i etyki wędkarskiej, a także nieopłacenia w ciągu trzech miesięcy składki członkowskiej klubu po terminie uchwalonym przez zarząd klubu;

3) zgonu członka klubu.

8. Członek klubu ukarany wykluczeniem z PZW lub zawieszeniem praw członkowskich przez sąd koleżeński PZW automatycznie traci członkostwo w klubie.

IV. Władze i organy kontrolne klubu

1. Władzami klubu są:

1) walne zebranie członków klubu;

2) zarząd klubu.

2. Organem kontrolnym klubu jest komisja rewizyjna klubu.

            Walne zebranie członków klubu

1. Do kompetencji walnego zebrania członków klubu należy:

1) wybór i odwołanie prezesa zarządu klubu, członków zarządu klubu oraz komisji rewizyjnej klubu, zgodnie z ordynacją wyborczą uchwaloną przez walne zebranie członków klubu;

2) zatwierdzanie planu działania i rocznego budżetu klubu;

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności klubu, w tym sprawozdań finansowych;

4) uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej klubu;

5) dokonywanie corocznej oceny działalności zarządu i komisji rewizyjnej klubu.

2. Uchwały walnego zebrania członków klubu są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie w obecności co najmniej 1/2 liczby członków, a w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych na zebraniu.

3. Walne zebranie członków klubu zwołuje zarząd klubu co najmniej raz w roku.

4. Walne zebranie członków klubu sprawozdawczo-wyborcze odbywa się co cztery lata w terminach uzgodnionych z Zarządem Okręgu Mazowieckiego PZW.

5. O terminie i miejscu walnego zebrania zarząd klubu powiadamia członków z wyprzedzeniem 21 dniowym przed terminem zebrania.

            Zarząd klubu

1. Zarząd klubu liczy 3 członków wraz z prezesem wybranym w trybie odrębnym.

2. Na pierwszym posiedzeniu zarządu, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów, członkowie zarządu wybierają spośród siebie, na wniosek prezesa:

- sekretarza;

- skarbnika.

3. Zarząd klubu odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.

4. W okresie między posiedzeniami zarządu, pracą klubu kieruje, jak również reprezentuje klub na zewnątrz, prezes lub wyznaczony przez niego jeden z członków zarządu.

5. Do zakresu działania i kompetencji zarządu klubu należy:

1) realizacja uchwał walnego zebrania członków klubu;

2) kierowanie bieżącą działalnością klubu;

3) zwoływanie walnych zebrań członków klubu;

4) reprezentowanie klubu na zewnątrz;

5) organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych;

6) zarządzanie powierzonymi klubowi majątkowymi środkami rzeczowymi i finansowymi oraz wykonywanie w tym zakresie pełnomocnictw zarządu okręgu PZW;

7) przygotowywanie planu pracy i projektu preliminarza przychodów i wydatków klubu;

8) opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych i przekazywanie ich do sprawozdawczości zbiorczej macierzystego okręgu;

9) szkolenie młodzieży;

10) opracowywanie regulaminów pracy wewnątrz klubu i podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;

11) zawieranie umów ze sponsorami z upoważnienia Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW;

12) powoływanie trenera i kierowników reprezentacji klubu biorących udział w zawodach sportowych;

13) wykonywanie innych zadań związanych z działalnością klubu.

            Komisja rewizyjna klubu

1. Komisja rewizyjna klubu składa się z 3 członków wybranych przez walne zebranie członków klubu, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.

2. Do zakresu działania komisji rewizyjnej klubu należy:

1) kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej klubu, w tym opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego;

2) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do zarządu klubu;

3) składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu członków klubu i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla członków ustępującego zarządu klubu.

3. Komisja rewizyjna może kontrolować działalność klubu w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

4. Upoważniony przedstawiciel komisji rewizyjnej klubu ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu klubu.

5. W sprawach nadzwyczajnych komisja rewizyjna może zażądać zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania członków klubu.

6. Działalność klubu może być poddana kontroli okręgowej komisji rewizyjnej.

            Fundusze klubu

1. Fundusze klubu składają się z:

1) wpisowego i składek członkowskich klubu;

2) darowizn sympatyków wędkarstwa oraz sponsorów w oparciu o zawarte umowy;

3) dotacji i subwencji przyznanych przez zarządy kół i okręgów prawomocnymi uchwałami;

4) innych dochodów z działalności klubu, stanowiących w całości przychody statutowe.

2. Gospodarka finansowa klubu prowadzona jest na podstawie corocznie uchwalanego budżetu, a dokumentowanie przychodów i wydatków oraz ich ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w PZW.

3. Budżet i sprawozdanie finansowe klubu jest częścią składową sprawozdania finansowego macierzystego okręgu.

4. W przypadku likwidacji klubu, którą poprzedza: uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu przy jednomyślności 3/4 liczby jego członków lub uchwała Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w przypadku prowadzenia działalności niezgodnej ze statutem PZW, wszystkie aktywa i pasywa klubu podlegają przeniesieniu do bilansu Okręgu Mazowieckiego PZW.

V. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego oraz uchwały podjęte przez Zarząd Główny i Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW.

_____________________